# جملات_زیبا

... به خط زیبای استاد کرمعلی شیرازی...

.......طریقی بهـــــــــــتر از مهر و وفا نیستـــــــــــــــــ.......   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::تا بدانجا رسید دانش من که بدانم هیچ نمیدانم.     ادامه مطلب
/ 6 نظر / 21 بازدید